Виховна робота

Виховна система ліцею – це змістовно насичене й суспільно значуще творче життя педагогів, учнів, батьків, головним завданням якого є розвиток не тільки інтелекту, а й особистісних якостей учнів.

«Метою повної загальної середньої освіти
є різнобічний  розвиток,виховання і соціалізація особистості,
яка усвідомлює себе громадянином України, 
здатна до життя в суспільстві
та цивілізованої взаємодії з природою,
має прагнення до самовдосконалення
і навчання впродовж життя,
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,
трудової діяльності та громадянської активності». 
Закон України «Про освіту»

            Виховна робота здійснюється відповідно до поставленої проблеми «Соціалізація особистості в умовах сучасного освітнього простору». З цією метою потрібно вдосконалювати роботу класних керівників та вчителів-предметників, намагатися активізувати роботу учнівського самоврядування ліцею, поліпшувати роботу психологічної служби та розширювати співпрацю з батьками та громадськістю міста.

У своїй діяльності педагогічні працівники керується такою моделлю виховної системи:

МОДЕЛЬ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЛІЦЕЮ

Пріоритетними на  сучасному етапі є формування випускника Нової української школи, зокрема нашого ліцею, а це  особистість, патріот та інноватор, а саме:

  • всебічно розвинена цілісна особистість, здатна до критичного мислення;
  • молода людина з активною позицією – патріот, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;
  • інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Дитині недостатньо дати лише знання, ще необхідно навчитися користуватися ними: знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

У центрі виховного  процесу є дитина, її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість та характер. Уся виховна робота ліцею спрямована на кінцевий результат – випускника – свідому особистість із громадянською  позицією, національно-свідому, життєво і соціально компетентну здатність здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

Стержнем виховної системи  у ліцеї є національна та патріотична ідеї, спрямовані на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина та патріота своєї держави.