БІБЛІОТЕКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ

Сучасна система освіти переживає етап реформування та повного перезавантаження. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у житті. За умови введення в дію активного чинника – Закону України «Про освіту» та його дотримання НУШ характеризуватиме високий технологічний рівень, новітнє навчально-методичне й інформаційне забезпечення, потужний кадровий потенціал.

Шкільні бібліотеки як обов’язковий структурний підрозділ НУШ є важливим складником сучасного освітнього середовища. Головною метою діяльності шкільних бібліотек є забезпечення якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування учасників освітнього процесу та надання допомоги педагогам у всебічному розвитку особистості з

глибоко усвідомленою громадською і соціальною позицією, системою наукових знань відповідно до інтересів Української держави.

За концепцією НУШ, школа матиме у своїй структурі сучасну бібліотеку, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком для учнів і вчителів, забезпечить вільний доступ до якісних електронних підручників, енциклопедій, бібліотек, лабораторій.

В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням для шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і доступу до інформації у центр дослідження, відкриття, творчості та інноваційної педагогіки.

У закладі освіти має бути створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо) Освітня діяльність у закладі освіти неможлива без створення інформаційного простору, використання інформаційних ресурсів та комунікацій між учасниками освітнього процесу. Під впливом процесів глобальної інформатизації змінюються мета і завдання загальноосвітньої школи, вони стають більше особистісно-орієнтованими, спрямованими, у тому числі, на формування та розвиток здібностей учнів і вчителів щодо опрацювання освітньої інформації.

Шкільна бібліотека як безпосередня частина інформаційного простору. У сучасному інформаційному світі, масовому доступі до електронних ресурсів бібліотеці доводиться «віднаходити» свою роль. Друкована книга все ще відіграє важливу роль у навчанні, але цифрові технології створюють нові можливості. Тому бібліотека вже не може бути просто місцем доступу до інформації, пунктом видачі підручників.

Одним із завдань шкільної бібліотеки в процесі її інформатизації та інтеграції до інформаційного простору є формування інформаційної культури особистості учня.

Сьогодні обсяг інформації стрімко зростає. Саме тому головним для сучасного учня є вміння орієнтуватись в розмаїтті інформаційних ресурсів, критично їх оцінювати і виокремлювати потрібне.

Шкільна бібліотека має трансформуватися на сучасний інформаційно-методичний центр, який поєднує в собі інформаційну, освітню, розвиваючу, культурну, виховну функції.

Які основні завдання виконує  шкільна бібліотека сьогодні?

1. Інформаційний супровід освітнього процесу. Пошук і підбір для учасників освітнього процесу навчальної, науково-популярної та художньої літератури;
2. Формування в учасників освітнього процесу інформаційної компетентності. Шкільний бібліотекар є важливим консультантом для учнів і вчителів з пошуку інформації;
 3. Зберігання інформаційних ресурсів, створених у закладі освіти.

Як шкільній бібліотеці із книгосховища перетворитись на діючу частину освітнього простору?

1. Ми намагаємося створити на базі бібліотеки шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). Структура ШБІЦ включає: бібліотеку з читальним залом, комп’ютерний зал, фоновідеотеку із засобами індивідуального прослуховування, електронну систему каталогів.

2. Створення інноваційного простору бібліотеки, який  умовно поділено :

1)Простір навчання –  «Book – локація»;

  • отримання інформації з книжкового фонду шкільної бібліотеки та видача книг для користування;
  • використання ДБА бібліотеки, інформаційне обслуговування;
  • отримання бібліотечно-бібліографічних та інформаційних знань, навичок і вмінь самостійного пошуку та користування бібліотекою і книгою.
  • участь в заходах, що проводяться шкільною бібліотекою.кожен користувач має можливість стати активним учасником Ради бібліотечного активу, надаючи практичну допомогу в роботі шкільному бібліотекарю.

2) Простір натхнення;

  • територія творчості, де можна знайти друзів, однодумців, втілити в життя найнесподіваніші задуми, використовуючи для цього всі ресурси, і в першу чергу інформаційні;
  • своєрідний простір для натхнення, покликаний стимулювати до творчості, де читачі можуть отримати доступ до першоджерела інформації – книги;
  • перегляди фільмів, занятих за мотивами книжок;
  • майстер-класи з виготовлення ручних виробів, тут можна і помалювати, і зробити фотосесію;
  • простір для проведення тренінгів для Активних громадян та навчальних тренінгів для вчителів, завдяки відкритому та гнучкому дизайну бібліотеки;
  • підвищення авторитету шкільної бібліотеки та збільшення її ролі в навчально-виховному процесі школи.

 Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й інформаційний центр, де учні отримують корисну інформацію, розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.
Бібліотека пройшла процес «від зібранная до зберігання» і трансформується у «від зібрання до творення».

3) Простір зустріч;
Можливості роботи бібліотеки у сучасному суспільстві надзвичайно багатогранні. Бібліотека на сьогоднішній день – це інформаційний центр, де учні отримують на лише  корисну інформацію, розвивають любов до книги, формують смаки у читанні, а й  мають унікальну можливість зустрітись з нашими сучасниками. Вони можуть поспілкуватись та отримати неймовірні емоції від першоджерела. Бо  ж у цьому уся цінність.

4) Простір події.
На сьогоднішній день  , бібліотека також йде у ногу з часом. Учні та вчителі можуть не лише зі сторінок інтернету дізнатись про події , які відбувались кілька років тому, а й заглянувши на цю локацію, яка постійно змінюється , дізнаватись про визначні дати , які були колись. Тут зібрані моменти перемог та досягнень, смутку та болю втрати, моменти творення сучасної історії.

3. Використовувати простір бібліотеки для проектної роботи, проведення інтегрованих уроків, інформаційно-просвітницьких заходів, неформального спілкування тощо.

Усі ці заходи потребують значних зусиль, часу і матеріальних ресурсів. Однак процес перетворення бібліотеки на інформаційний центр повинен бути поступовим, зважаючи на реальні можливості ліцею.

Одночасно мають змінитись функції шкільного бібліотекаря, роль якого в сучасному інформаційному середовищі змінюється. Від шкільних бібліотекарів, нарівні з учителями, в першу чергу залежить можливість реального підвищення інформаційної культури учнів. Оскільки, як свідчить практика, сучасні підлітки, маючи високий рівень комп’ютерної грамотності, виявляються безпорадними в ситуаціях, коли потрібно знаходити, переробляти чи оцінювати навчальну інформацію. Це вимагає від шкільного бібліотекаря постійно консультувати школярів щодо того, як визначати точність, достовірність знайденої інформації.

Важливим, у зв’язку з цим, є підвищення педагогічної майстерності бібліотекаря. Крім курсової перепідготовки, бібліотекарю потрібно приймати участь у тренінгах, семінарах, вебінарах, онлайнкурсах з питань вдосконалення інформаційного простору.

Роботу із вдосконалення інформаційного простору у закладі освіти потрібно розпочати з попередньої роботи − вивчення запитів учасників освітнього процесу (аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження). Перетворення бібліотеки можуть стати предметом обговорення на засіданні педагогічної ради, нарадах.

Важливо не забувати, що сучасна шкільна бібліотека, яка діє як інформаційний центр у закладі освіти, безпосередньо покращує результати навчання, надаючи широкий спектр програм, послуг та ресурсів, які підтримують викладання та навчання.

У своїй роботі бібліотека керується нормативно-правовими документами: Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» тощо.

Діяльність бібліотеки ліцею протягом трьох років  була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:

• Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги.
• Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до рідного краю.
• Пропаганда здорового способу життя.
• Сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.
• Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.
• Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.
• Популяризація літератури та книги.

Бібліотека ліцею  свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до плану роботи, який є складовою частиною плану освітньої роботи в ліцеї.

Упродовж  цих років бібліотека ліцею під час виконання триєдиної функції – інформативної, просвітницької та духовної – сприяла реалізації державної політики в галузі освіти. Завідувач бібліотеки ліцею  проводила роботу з якісного й оперативного обслуговування  читачів , які користувалися бібліотечним фондом, що налічує  близько 32559 примірників: у тому числі підручники , художня  література та   примірники аудіовізуальних та електронних видань.

Під час акції «Подаруй бібліотеці книгу» учнями школи подаровано різноманітну художню літературу .

 У бібліотеці оформлені постійно діючі полички: «Україна – одна єдина, нероздільна», «Їм у віках судилося безсмертя» , «Бог Вас вибрав з-поміж нас усіх…», «Книги, що знають все…», «Є на світі казкова країна…». А також :

– «Тут кожен камінь береже печать віків і сторінки  історії Дрогобича».
– «Туризм, відпочинок, спорт, пізнання».
– «Україна – єдина і незалежна».
– До Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотека – храм науки».
– До дня української писемності та мови «Диво калинове».
– До дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій «Україна пам’ятає – світ визнає».
– До річниці Соборності України «України єдина».
– «Трагедія під  Крутами » , до пам’яті Героїв Крут.
– До річниці від дня народження Лесі Українки (1871-1913) видатної української поетеси «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я».
– Річниця від дня народження Т.Г.Шевченка. (1814-1861) «Пророк вільної України»
– До річниці трагедії на Чорнобильській АЕС «Чорнобиль: вчора, сьогодні, завтра».
– День матері «Ми матір називаємо святою».

Колектив ліцею постійно бере участь в огляді «Бережи, книгу!» Бібліотекарі  ліцею розробляють заходи до проведення огляду. Спільна робота вчителів і бібліотекарів дає можливість дітям не розминутися з розумною книгою, виховати гідних громадян незалежної держави. Класними керівниками протягом навчального року були проведені на батьківських зборах бесіди з учнями та батьками про бережливе ставлення до книги. Бібліотекарі в кожному класі проводять бесіди про збереження навчальної книги «Підручникам довге життя», «Скільки коштує підручник», «Твій підручник – твоє обличчя». Актив бібліотеки є незамінним помічником бібліотекаря в роботі рейду перевірки підручників у кожному класі. Разом з ними були визначені критерії оцінювання стану підручників. Після рейду-перевірки були підведені підсумки огляду. Різноманітна діяльність педколективу і бібліотекарів була спрямована на виховання в учнів бережливого ставлення до підручника і книги взагалі. Для учнів 1-9 класів в цьому навчальному році були проведені бібліотечні уроки: «Художнє оформлення дитячої книги» (1 клас), «Читач у бібліотеці (вибір книг у бібліотеці)» (2 клас), «Довідково-бібліографічний апарат ддля молодших школярів» (3 клас), «Твоє довідкове бюро»(4 клас), «Мої улюблені книги» 5-6 клас(, «Як користуватись енциклопедичною і довідковою літературою» (6-7 клас), «Дивосвіт книжок» (1-2 клас), «Огляд новинок літератури» (2-4 клас), «Каталоги і картотеки бібліотеки» (8 клас), «Робота з джерелами інформації» (9 клас).

Метою цих уроків є формування в учнів вмінь і навичок самостійного, свідомого читання книг. Учні вчаться орієнтуватися у різноманітних джерелах інформації, прилучатися до використання довідкової літератури.

Під час уроків були використані мультимедійні презентації. Свято «День народження книги» для учнів 1-4 класів нікого не залишило байдужим. Учні 4 класу майстерно продемонстрували «справжнє день народження книги». Після такого заходу в жодного учня не підніметься рука скривдити книгу, а навпаки побільшає читачів у шкільній бібліотеці. Учні мали змогу побачити етапи створення книги від письменника до друку.

Навчити школярів любити книжку – завдання бібліотекарів і педагогів ліцею. Тому велика увага приділяється виробленню навичок користування бібліографічною інформацією, вихованню культури читання.

Для повного задоволення інформаційних потреб як вчителів, так і учнів, велася робота з удосконалення і розширення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, поповнювався і редагувався алфавітний та систематичний каталоги.

Під час місячника шкільних бібліотек «Бібліотека Нової Української Школи – простір для освітніх можливостей кожного учня» у ліцеї була проведена зустріч з львівською письменницею Анастасією Нікуліною, яка пише про підлітків і для них. Лауреат премії імені Гончара 2018 року у номінації «Проза» та відзнака «Найкраща книга року для підлітків» за роман «Сіль для моря, або Білий Кит».

Вивчаючи історію Дрогобича, його звичаї і побут учениці 9-В класу Яна Боліжевська, Вікторія Бунь та Вікторія Верес взяли участь у міському квесті «Дрогобич – у ньому вся сіль», де здобули І місце.

Цікавою була зустріч у центрі «Молодіжний простір» з львівською письменницею в жанрі фентезі Дарією Корній. Учні 8-9 класів поринули в світ мольфарства, дохристиянської міфології  праукраїнських вірувань, у світ казок музики і книг. Лауреат премії літературного конкурсу «Коронація слова» 2010 рік в номінації «роман», за роман «Гонихмарник».

Важливе місце в популяризації читання займає Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги, що проводиться постійно в ліцеї. Під час Тижня проводяться з дітьми різні заходи: це і турніри, різні ігри, інтелектуальні змагання і т.д. Так, у цьому навчальному році протягом тижня для учнів 1 класу організовано екскурсію до шкільної бібліотеки де вони мали змогу ознайомитися з наявністю книжкового фонду, правилами користування та поводження з книгою; прийняли активну участь в пізнавальній та казковій вікторині. Переглянули відеоролик «Як книга до нас прийшла». Під кінець зустрічі діти отримали від бібліотекаря пам`ятку читача.

Серед учнів молодших класів проводився конкурс читців поезії Т. Г. Шевченка.

Протягом кількох навчальних років надавалася допомога педагогічному колективу у доборі методичної та художньої літератури для проведення відкритих уроків та різноманітних заходів.